Arsadan İpotek Nasıl Kaldırılır?

konut satisi10

İpotek, halen mevcut ve ya ileride açılacak kredilerin teminatını oluşturmak için, belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesi olarak tanımlanıyor. Mevcut olan ve ya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin ve ya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotek ile güvence altına alınabilir. Peki, taşınmazın üzerinden yani burada konumuz olan arsadan ipotek nasıl kaldırılır? Bu konuyu yazımızda inceledik.

Bir evin ipotekli olup olmadığı tapu senedinde belirtilmemektedir. O zaman, öncelikle arsada ipotek nasıl anlaşılır bu soruya cevap arayalım.

Tapuda ya da Arsada İpotek Nasıl Anlaşılır?

İpotek, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi işlemine deniyor. İpotek gösterilen gayrimenkul bankadan krediyi alarak borçlanan kişiye veya üçüncü bir kişiye ait olabiliyor.

Bir evin ipotekli olup olmadığı tapu senedinde belirtilmiyor. Bu durumda yapmanız gereken, Tapu Müdürlüğü’ne gidip, sayfaya bakmanız oluyor. Kişiler arsanın ipotekli olduğunu anladıktan sonra arsadan ipotek nasıl kaldırılır sorusunu sorarlar.

Bankalarca veya Kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen krediler için ipotek yapıldığı gibi, satıcının parasının tamamını alamadığı durumlarda, alınan borç için teminat istenildiğinde ve ya ticari faaliyetlerde teminat olarak göstermek için taşınmaz ipotek ettirilebiliyor. İpotek işlemi için yazılı bir talep gerekmiyor.

Arsadan İpotek Nasıl Kaldırılır?

İpotek işlemi borçları güvence altına alma işlemidir. Tapuda rehinler sütununa koyulan ipotek sayesinde alacaklı borçlunun borcunu vadesinde ödememesi gibi durumda vadesi geçmiş alacağa dair icra işlemlerini başlatması sonrasında borca konu ipotek paraya çevrilerek tahsilat kısmen ya da tamamı ile gerçekleşmiş olur.

 • İpoteğin kaldırılması için öncelikle borcun ödenmiş olması gerekiyor. Ücret ödemesi yapıldığına dair ipotek yazısı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek tapudan da ipoteğin fek edilmesini talep edilebiliyor.
 • Tapu Sicil Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra evdeki ipoteği resmi olarak tapudan da kaldırıyor. Bu işleme “ipoteğin fek edilmesi” işlemi deniyor.

Terkin yazılmış olan bir şeyi çizerek silmek ya da kaydını silmek manasına gelmektedir. İpotek terkini de alacaklının borca karşılık aldığı ipotekten vazgeçmesi için gerekli ipotek fekki yani kaldırma yazısı ve belgelerin hazırlanarak ilgili Tapu Müdürlüğü’ne alacaklı, vekili veya yetkili kişinin başvurusu ya da posta ile göndermesi ile olmaktadır. Kısaca borca karşılık alınmış olan ipoteğin kaldırılması işlemidir. Ancak unutmayalım ki borçlu sıfatı ile ipotek fekki talebi gerekli tüm belgeler tam dahi olsa Tapu Müdürlüğü tarafından kabul görmemektedir.

Tapu Sicili Kütüğü’nün 88. maddesi gereğince ipotek terkini evrakları elden teslim edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödeme dekontu evrak ekine konulmasıyla Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesi sonucunda ipotek terkin işlemi gerçekleşecektir. Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik olarak da yapılabilmektedir. İpotek terkini işlemleri için bankalar 250 TL gibi bir ücret almaktadırlar.

İpotek Kaldırma İçin Gerekli Belgeler

Arsadan ipotek nasıl kaldırılır sorusundan sonra önemli olan bir diğer konu da arsadan ipotek kaldırmak için gerekli olan belgelerdir. Bu belgeler şöyle sıralanabilir:

 • Bir gayrimenkulün üzerine ipotek koyarak, doğmuş ve ya ileride doğacak borç için ilgili taşınmaz teminat olarak gösteriliyor. İpoteğe konu olacak gayrimenkulün, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmiyor.
 • Birçok banka kredi kullanan müşteriyle yaptığı ve karşılıklı imzalanan sözleşmede ‘ipotek fek yazısı’na dair ek bilgi koyuyor. Kredinin tamamlanmasının ardından ipotek kaldırma işlemlerinden ücret alındığı belirtiliyor.
 • İpotek kaldırma için öncelikle ipotek fek yazısı gerekiyor. Bu yazı, borç dolayısı ile ipoteği koyan bankadan alınıyor.
 • İpotek fek yazısı, konut kredisi kullanılarak alınan bir konutun borcunun tamamının ödenmesinden sonra banka tarafından hazırlanan resmi bir belge olarak tanımlanıyor.
 • Söz konusu fek yazısı bankadan alınarak Tapuya veriliyor. Tapu Sicil Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra arsa üzerindeki ipoteği resmi olarak tapudan da kaldırıyor.

İpotek kaldırma dilekçesi:

………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: ……… /…………

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

………………(Şehir)

 

İLGİ:   a) …./…./…..  tarih ve ….. sayılı yazımız.

 1. b) ……../………tarih ve ….. yevmiye sayılı cevabi yazınız.

 

ALACAKLI  :

VEKİLİ :

BORÇLU :

İlgi (a) sayılı yazımız gereğince, ilgi (b) sayılı cevabi yazınızda belirtilen taşınmazlar kaydına konulan haczin işbu dosyamızdan geçerli olmak üzere KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak ilgi (b) sayılı yevmiyeniz ile konulan hacizlerin fekki gereği rica olunur.

NOT: ……………………………..

İcra Müdür Yrd.

……………

Arsadan İpotek Kaldırma Koşulları ve Usulü

Değerini aşan bir borç için ipotek edilmiş bir taşınmazı edinen kişi, borçtan şahsen sorumlu değilse, icra takibine başlanmadan önce, satın alma bedelini ödeyerek taşınmazı ipotekten kurtarabilir. Taşınmazı karşılıksız olarak edinen kişi de, gereken bedeli ödeyerek bu hakkı kullanabilir.

 • İpotekten kurtarma hakkı, alacaklılara altı ay önce yapılması gereken yazılı ihbar ile kullanılabilir.
 • İpotekten kurtarma bedeli alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.
 • İpotekten kurtarma ihbarına karşı alacaklı olan kişiler, ihbarın tebliğinden itibaren bir ay içinde giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasını isteyebilirler.
 • Satış, icra dairesi tarafından İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 • Açık artırmada elde edilen miktarın satış bedelinden ya da malik tarafından takdir edilen bedelden fazla olması halinde, bu miktar ipotekten kurtarma bedeli sayılır. Artırma bedelinin fazla olduğu durumlarda açık artırma giderleri malike, aksi halde açık artırmayı isteyen alacaklıya ait olur.
 • Ödeme istemi: İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır.
Scroll to Top