Hayat Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

hayat sigortası

Hayat sigortası, sizin sağlıklıyken yaptığınız tasarruflar ile daha sonra başınıza istenmeyen durumlar gelmesi ihtimaline karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alan sigorta türüdür. Hayat sigortası; vefat durumunda geride kalan yakınlarınıza ve ailenize geçim sıkıntısı yaşamaması için bırakılacak bir miktar, kaza geçirmeniz durumunda yüksek hastane ve tedavi masraflarını düşük primlerle ödeme alternatifi ve aniden hastalanma durumunda finansal destek sağlar.

Hayat Sigortasının Genel Şartları

1. Sigortanın Kapsamı

1.1) Sigortalı: Hayatı sigortalanmış olan kişiye sigortalı denir.

1.2) Sigorta ettiren: Sigortalı kişiyi, düzenli olarak prim ödeyerek sigorta ettiren kişiye denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı kişi olabilir, yani bir şahıs kendi hayatını sigortalayabilir.

1.3) Lehtar: Sözleşmeye taraf olmamakla beraber, yaşam kaybı gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketinden sigorta tazminatını talep etme hakkına sahip olan kişidir. Sigortalı, istediği kişileri lehtar olarak seçebilir. Eğer sigorta, hayatta kalma koşulu ile yaptırılmışsa sigortalı ile lehtar aynı kişi olabilir.

1.4)Sigortanın Konusu: Kişi, belirli bir süre içinde hayatını kaybetmesi veya sözleşmede belirtilen durumlar halinde vefatı; ya da sigorta sözleşmesinde yazan belirli süreden fazla yaşaması halini; ya da her iki olasılığı birden göz önüne alarak hayat sigortası yaptırabilir.

1.5) Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller: Sigorta teminatı dışında tutulan durumlar şu şekildedir:

  • Kişi sigorta şirketini haberdar etmeden hava yolu ile ulaşımı kullanıyorsa ancak yolcu konumunda olabilir, ticari hava hattı üzerinde yolcu konumunda olmadığı bir durumda hayatını kaybederse sigorta şirketi tazminat ödemez; yalnızca riyazi ihtiyatı (Sigortalının ödediği prim ile sigortacının yükümlülüklerinin peşin değeri arasındaki fark) öder.
  • Sigortalı intihar etmiş veya intihar teşebbüsünde bulunmuşsa akıl ve ruh sağlığı göz önünde bulundurulmaksızın sigorta şirketi riyazi ihtiyatı öder. Eğer sigortalı aralıksız üç yıl boyunca devam etmişse sigortacı tüm tazminatı ödemekle yükümlüdür.
  •  Sigortadan yararlanan kişi, sigortalının ölümüne sebep olmuş ise tazminatı alamaz ve bu miktar kişinin mirasçılarına devredilir.
  •  Aksi belirtilmediği sürece sigortanın savaş olması durumunda geçerliliği yoktur.
  • Aksi belirtilmediği sürece sigortalı, kimyasal silahların kullanımı veya kimyasal maddelerin ortaya çıkmasına sebep olan her türlü saldırı ya da sabotaj sonucu vefat ederse sigorta şirketi yalnız riyazi ihtiyatı öder.
  • Sigorta Bedelinin Artırılması: Sigortalının talep etmesi ve sigorta şirketinin onaylaması halinde sigorta bedeli arttırılabilir.
  • Sigortanın Başlangıcı ve Sonu: Sigorta sözleşmesinde  yazan tarihlerde ve aksi belirtilmediği sürece öğlen saat 12:00’ da başlar ve biter.
  • Sigortanın Coğrafi Sınırı: Sigortanın dünyanın her yerinde geçerliliği vardır.

2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri

Sigorta üzerinde hak sahipleri, kazanın meydana gelmesini takip eden beş gün içerisinde bunu sigorta şirketine haberdar etmekle yükümlüdür.

Sigorta üzerinden yararlanmaya hakkı olan kişiler,  haklarını talep edebilmek için  bazı belgeleri hazırlayarak sigorta şirketine teslim etmelidir. Belgelerin hazırlanmasında doğan masraflar hak sahiplerine aittir. Yazının sonundaki linkten bu belgelerin neler olduğuna ulaşılabilir. Sigortacı, tazminatı kesinleştirmek için ayrıca başka belgeler de talep edebilir.

3. Çeşitli Hükümler

3.1) Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigorta priminin ödenmesi taksit olarak kararlaştırılmış ise ilk taksit sözleşmenin yapıldığı gün ve diğer taksitler de sözleşmede belirtilmiş tarihlerde nakit olarak ödenir.

Teklifname sigorta şirketi tarafından 30 gün içinde reddedilmezse onaylanmış olur.

Hayatı sigortalanan kimse, ilk prim ödemesinden önce vefat ederse sigorta geçerliliğini kaybeder.

Sigorta primi, sigorta şirketinde makbuz karşılığı ödenir. PTT ve sigorta şirketinin belirlediği diğer mecralar üzerinden ödeme yapılıyorsa sigortalının prim ödemesi karşılığında aldığı belgeler, sigorta makbuzu ile eşdeğerdedir.

Sigortacı, aksi belirtilmediği ve süre kısaltılmadığı sürece üç yıl dolmadan vazgeçerse prim ve tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

3.2)Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sigorta; sigortacı, sigorta poliçesini sigorta ettiren, hayatı sigortalanan kişilerin ve varsa temsilcilerin de bilgisi halinde yapılmıştır.

3.3)Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, sigortacının izni olmadan, rizikoya etki edebilecek durumlarda meydana gelen değişikliklerin sekiz gün içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir .

3.4)Sigortanın Tekrar Yürürlüğe Konulması veya Eski Haline Dönüştürülmesi

Sigortalı primini ödememesi ve şirketin sigortayı feshetmesi halinde ödenmesi yapılmayan ilk primden itibaren altı ay içinde tüm birikmiş primler hesaplanan gecikme faiziyle birlikte bir defada ödenmelidir. Böylece sigorta tekrar yürürlüğe konur ve eski haline getirilir.

3.5) Ücretsiz Sigorta (Tenzil)

Sigortalı, üç yıl prim ödedikten sonra cayarsa sigorta prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur.

3.6) Satın Alma (İştira)

Sigortalı, üç yıl aralıksız prim öderse talep etmesi halinde poliçeyi iade edip satın alabilir. Poliçenin paraya çevrilme alternatifidir.

3.7) Borç Verme (İkraz)

Sigortalı, üç yıl aralıksız prim ödemesi halinde talep ederse ilerideki yıllarda poliçesinin kar paylı birikim tutarını poliçenin sigorta şirketine iadesi karşılığında borç alabilir.

3.8) Hak veya Borçların Devri – Menfaattarın Değiştirilmesi

Sigorta ettiren, lehtar kişiyi değiştirme hakkından vazgeçtiğini sözleşmeye yazmadığı sürece kişiyi istediği zaman değiştirebilir.

3.9) Poliçenin Kaybı

Sigortalı eğer poliçeyi kaybederse sigorta şirketindeki belgeler esas, kaybedilen hükümsüz hale gelir. Sigortalı, sigorta şirketine poliçeyi kaybettiğine dair imzalı belge vermesi halinde yeni bir nüsha teslim alabilir. Bu sıradaki işlemlerin masrafları kaybeden kişiye aittir.

3.10) Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının adresi değişmişse bunu sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

3.11) Sigortalıya Ait Sırların Saklı Tutulması

Tüm bunlardan sigortacı sorumludur.

3.12) Yetkili Mahkeme

Birbirleri aleyhine açılan davalarda tarafların bulunduğu ikametgahlardaki ticari mahkemelere başvurulur.

3.13) Zaman Aşımı

Tüm taleplerin zaman aşımı süresi 2 yıldır.

3.14) Özel Şartlar

Sözleşmeye sigortalı aleyhine olmamak ve genel hükümlere bağlı kalınarak bazı özel şartlar eklenebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ!

Scroll to Top