Kira Vergisinden Muaf Olmanın Yolları

kira vergisi muafiyeti

Kira vergisinden muafiyete ilişkin yasanın gelir vergisi mevzuatında bazı maddeler bulunmaktadır. Yasaya göre gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlere birtakım indirimler yapılabilmektedir. Buna ilişkin yasada geçen ibareye göre;

 • Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden sonraki bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000 Türk lirasının 3.900 TL’lik kısmı Gelir Vergisinin dışında tutulmuştur. Bu muafiyet durumundan yararlanmak için kişilerin elde ettikleri hasılatı beyan etmeleri ve eksik beyan etmemeleri gerekmektedir aksi halde istisnadan yararlanamazlar.
 • Yasaya ilişkin bir diğer madde geçici muafiyet maddesidir. Bu maddeye göre: Mesken olarak kullanılan binaların ya da apartman dairelerinin, 2500 TL’den az olmamak kaydıyla vergi değerinin 1/4’ü, inşalarının sona ermiş olduğu yılı takip eden bütçe yılı itibariyle 5 sene süreyle geçici muafiyetten faydalanabilmektedir.
 • Bu binaların, eğer bina apartman şeklinde ise dairelerin, mesken olarak kullanılması, satın alma veya başka bir sebepten elde edilmesi (iktisap) durumunda da yukarıdaki muaflık durumu geri kalan zaman için uygulanmaktadır.
 • Ayrıca mevcut binalara ek yapılması durumunda, beyan edilmiş olan değerden bu kısıma denk gelen tutar için, yukarıda yazılı muafiyet durumu aynı şart ve süreyle uygulanmaktadır.
 • Binanın, eğer apartmansa dairenin, kısmen ya da tamamıyla mesken olarak kullanılmaması durumunda bu binaya yahut daireye verilmiş olan muafiyet aynı yılı içerisinde bütçe senesinden itibaren düşmektedir.
 • Eğer afet durumunda bir mükellef durumunda olursanız, İmar ve İskân Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetki vermiş olduğu kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Genel ve özel bütçeye sahip il özel idareleri, kamu idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıf ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurumlar ve kuruluşlar tarafından yapılan yahut Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen/desteklenmesi için uygun görülmüş çalışmalara ilişkin harcamalarla bu amaçla yapılan her türlü bağışların ve yardımların tümü beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilme hakkına sahiptir.

Kimler Kira Gelir Vergisinden Muaf Tutulur?

 • Bir kişi kendisi kirada oturuyorsa artı olarak başka bir konut alarak onu kiraya verirse bu durumu vergi dairesine beyan ettiği zaman kira vergisinden muaf tutulmaktadır. Yani eğer kira geliriniz varsa beyan bildiriminde bulunmanız halinde Gelir vergisi istisnasından faydalanabilmektesiniz.
 • Yurt dışında kiracı olan vatandaşlar da muafiyet yasasından faydalanabilmektedirler. Şöyle ki; eğer Türkiye’de bulunan bir veya birden çok dairelerini kiraya verdikleri zaman bu kiralardan elde etmiş oldukları kira gelirlerini, yurt dışında oturduğu evlerinin kirasını ödemek için bu geliri kullandıkları zaman kira vergisinden muaf olmuş sayılırlar. Ancak bu kişiler kira vergisinden muaf olmak için bu durumu resmi olarak belgelendirip vergi dairesine ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Eğer bir eviniz varsa ve ikinci bir daireyi kredi ile satın alıp kiraya verecekseniz, elde ettiğiniz kiranın belirli bir kısmından ödediğiniz faiz miktarından düşülebilmektesiniz. Yine bunun için de beyanda bulunmanız gerekmektedir.

Emsal Kira Bedeli İndirimi Nedir?

Ayrıca bunların dışında yasada geçen bir diğer indirim Emsal Kira Bedeli indirimidir. Emsal kira bedeli, kiraya verilen gayrimenkuller için beyan verilmesi zorunlu olan en az kira bedelidir. Emsal kira bedeli indirimi şartları şöyledir:

 • Kiraya verilen malların ve hakların kira bedelleri emsal kira bedellerinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifasına (yararlanma) bırakılmış malların ve hakların emsal kira bedeli, bu malların ve hakların kirası olarak sayılır.
 • Eğer özel merciler ya da mahkemeler tarafından tespit edilmiş bir binada ve arazide emsal kira bedeli miktarı bulunmuyorsa, o zaman bu bina ve arazinin emsal kira bedeli miktarı Vergi Usul Kanununa göre belirlenmiş olan vergi değerinin % 5’i kadardır.
 • Diğer mallarda ve haklarda ise emsal kira bedelleri, bu malların ve hakların maliyet bedelinin % 10’u kadar olmaktadır. Ama eğer bu bedel bilinmiyor ise Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümleri gereğince belirlenen değerlerinin % 10’u emsal kira bedelini oluşturmaktadır.
Scroll to Top